Gmina Dobra

Wieści nr 1

Logo_-_oczyszczalnia_ścieków 

Budowa oczyszczalni ścieków w Dobrej – wieści #1

Na podstawie podpisanej w dniu 15 czerwca br. umowy przez Burmistrza Dobrej Krzysztofa Września z firmą DLL Service Spółka Jawna z siedzibą  w Policach, realizowana jest inwestycja polegająca na budowie nowej oczyszczalni ścieków w Dobrej.

Oczyszczalnia ścieków będzie oczyszczalnią mechaniczno–biologiczną, pracującą w technologii jednostopniowego osadu czynnego, z tlenową stabilizacją osadu.  Oczyszczalnia wyposażona będzie w system sterowania i automatyzacji procesów technologicznych. System sterowania oczyszczalnią ścieków będzie wyposażony w odpowiednie oprogramowanie i automatykę kontrolno-pomiarowo-sterującą procesami technologicznymi. Docelowo cały teren otrzyma nowoczesne oświetlenie oraz zostanie objęty całodobowym monitoringiem wizyjnym.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych zobligowany został do opracowania dokumentacji projektowej sposobu zabezpieczenia wykopów oraz uzyskania zatwierdzenia od zatrudnionego Inżyniera kontraktu wyrobów, materiałów i urządzeń  planowanych do dostarczenia i wbudowania.

W chwili obecnej trwają prace przy głównym reaktorze biobloku oczyszczalni ścieków oraz zbiorniku retencyjnym, polegające na wbijaniu w istniejący grunt stalowych ścianek szczelnych o długości 10 m oraz wywóz nadmiaru urobku z powstałych wykopów.

Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Wartość dofinansowania, które uzyskała Gmina Dobra na realizację tej inwestycji wynosi: 2 794 555,71 zł.

 

wfośigw_szczecin 

Zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice - gmina Dobra" 
wykonano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
który udzielił pożyczki w wysokości 1.500.000,00 zł na podstawie umowy pożyczki z dnia 20 grudnia 2022 roku.