Gmina Dobra

Szkoła Podstawowa w Dobrej

szkoła podstawowa 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Dobrej

ul. Mieszczańska 2
72-210 Dobra

 

KONTAKT:

telefon: 91 3914410
e-mail: sekretariat@spdobra.edu.pl
www.spdobra.edu.pl
facebook.com/spdobra

Szkoła mieści się w dwóch budynkach:

  • ul. Mieszczańska 2 – oddziały przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
  • ul. Strażacka 2 – klasy IV - VIII

Dyrektor - Małgorzata Podgórska
Wicedyrektor - Marta Padzińska
Nauczyciele i pracownicy szkoły: https://spdobra.edu.pl/kadra

 

INFORMACJE:

Szkoła Podstawowa w Dobrej im. Polskich Olimpijczyków dysponuje dobrą bazą. Edukacja dzieci odbywa się w klasach, jasnych i przestronnych, z których większość wyposażona jest w tablice multimedialne i monitory interaktywne. Uczniowie mają do dyspozycji boiska trawiaste, asfaltowe oraz plac zabaw, salę gimnastyczną i halę miejską. Do szkoły uczęszczają dzieci z Dobrej oraz okolicznych miejscowości, dla uczniów dojeżdżających zapewniony jest bezpłatny przejazd autobusami. W budynku szkoły przy ul. Mieszczańskiej 2, funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Do oddziałów uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową w obu budynkach, godziny otwarcia dostosowane są do potrzeb dzieci i rodziców. Uczniowie traktowani są z szacunkiem i życzliwością. Placówka stwarza możliwość rozwijania zainteresowań, poprzez organizowanie zajęć dodatkowych m.in. zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego, języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej, warsztatów muzycznych, tanecznych oraz robotyki. W szkole realizowane są liczne innowacje pedagogiczne. Prowadzone są zajęcia specjalistyczne dla uczniów z dysfunkcjami - terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, rewalidacja, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Placówka realizuje zajęcia z wykorzystaniem sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programów Ministra Edukacji i Nauki „Laboratoria Przyszłości” oraz „Aktywna Tablica”.

Szkoła Podstawowa zapewnia opiekę pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa, a także w miarę potrzeby nauczyciela wspomagającego. W szkole odbywają się zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego. Dzieci mają dostęp do dwóch szkolnych bibliotek i księgozbioru dostosowanego do poziomu i potrzeb uczniów. W trakcie roku szkolnego organizowane są wyjazdy do kina, teatru, filharmonii oraz wycieczki edukacyjne, podczas których realizowana jest podstawa programowa. Uczniowie biorą udział w akcjach ekologicznych i charytatywnych organizowanych przesz społeczność szkolną i pozaszkolną. Poprzez działalność samorządu uczniowskiego, w klasach IV - VIII, rozwijana jest samorządność uczniowska. Uczniowie motywowani są do rozwoju osobistego i odnoszenia sukcesów poprzez udział w konkursach przedmiotowych i sportowych. Za wysokie osiągnięcia naukowe oraz sportowe przyznawane jest stypendium. Szkoła zapewnia zdobywanie wiedzy i wszechstronny rozwój uczniów pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry, która z powodzeniem współpracuje z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami oraz lokalną społecznością.