Gmina Dobra

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny

Ocena 0/5

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
Asystenta rodziny
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny
Informacje o umowie: umowa zlecenie obejmująca 50 godzin miesięcznie.


I. Wymagania kwalifikacyjne:
1. Asystentem rodziny może być osoba, która:
posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
praca socjalna lub
* posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami
podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r.
poz. 447 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
* posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także
udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. Zakres programowy szkolenia,
o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9
grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608);
* nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona
ani ograniczona;
* wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika
z tytułu egzekucyjnego;
* nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
* posiada obywatelstwo polskie;
* posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
2. prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.
Wymagana jest; podstawowa znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, znajomość
metodyki pracy z rodziną i dzieckiem. 
II. Wymagania dodatkowe;
1. umiejętność prowadzenia pracy z rodziną,
2. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
3. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
5. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
6. odpowiedzialność, odporność na stres,
7. mile widziane doświadczenie na stanowisku asystenta rodziny.
III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Zakres wykonywanych zadań: świadczenie usług asystenta rodziny na podstawie ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
IV. Wymagane dokumenty :
• CV oraz list motywacyjny (odręcznie podpisany),
• kwestionariusz osobowy dla osoby u biegającej się o zatrudnienie,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
praw publicznych,
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie, że kandydat nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie
została mu zawieszona lub ograniczona,
• oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek
w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
• w przypadku zawarcia umowy zlecenia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do
wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie w terminie
do dnia 25 stycznia 2023 roku do godz. 14,00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej pokój Nr 1
w godzinach od 8 00 - 1500 w zaklejonej kopercie z tytułem: „Oferta pracy na stanowisko Asystenta
rodziny”, 
Inne informacje:
a) aplikacje, które wpłyną po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych
nie będą rozpatrywane;
b) wybrane osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej telefonicznie;
c) kandydaci, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiani;
d) zastrzega się prawo do nie wybrania żadnego kandydata.
e. W ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacyjnej, dokumenty można odbierać w tut.
Ośrodku. Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Dobra, dn. 10.01.2023r.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej
Małgorzata Kłos

Informacja_o_przetworzaniu_danych_osobowych 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności