Gmina Dobra

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Dobra

 

PSZOK znajduje się na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Dobrej

godziny otwarcia:
poniedziałek: 13.00 - 17.00
czwartek: 13.00 - 17.00
ostatnia sobota m-ca: 9.00 - 13.00

 

REGULAMIN PUNKTU  SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI  ODPADÓW KOMUNALNYCH                                                              

§ 1. Regulamin określa zasady przyjmowania  odpadów komunalnych przez Punkt  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na działce nr 336/2 obręb Bienice (oczyszczalnia ścieków w Dobrej) zwany dalej PSZOK  lub punkt.

§ 2. Przyjęcia odpadów komunalnych, zwanych dalej odpadami dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

§ 3. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne dostarczone przez mieszkańców Gminy Dobra  z terenów zamieszkałych, po okazaniu przez nich dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Dobra (np. dowód osobisty, umowa najmu , potwierdzenie dokonywania  opłat za odpady).

§ 4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu i poleceń pracownika punktu.

§ 5. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

a)     papier i tektura
b)     metal
c)     tworzywa sztuczne
d)     szkło
e)     opakowania wielomateriałowe
f)       odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady
g)     przeterminowane leki
h)     chemikalia (farby, rozpuszczalniki ,oleje odpadowe itp.)opakowania po środkach ochrony roślin ( do 1 litra)
i)       zużyte baterie i akumulatory
j)       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny (w całości)
k)     meble i odpady wielkogabarytowe
l)       zużyte  opony niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej (np. opony od samochodów osobowych, motorowerów, motocykli, rowerów, wózków itp.)
m)  odpady zielone (gałęzie rozdrobnione)
n)    odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, za wyjątkiem odpadów zawierających azbest w łącznej ilości nie większej niż 200 kg na rok od właściciela nieruchomości, które należy dostarczyć selektywnie  z podziałem na:
1)     odpady z betonu i gruzu betonowego
2)     odpady z gruzu ceglanego
3)     odpady ceramiczne i elementy wyposażenia ( sanitarne, terakota, glazura, kawałki płyt  gipsowo-kartonowych itp.)

Odpady, które nie spełniają ww. definicji (np. z budów) oraz nadwyżka odpadów budowlanych i rozbiórkowych, będą odbierane na koszt właściciela przez prowadzącego PSZOK wg ustalonych cen.

§ 6. Pracownik PSZOK nie wyjmuje, nie rozładowuje przywiezionych odpadów,  lecz  wskazuje przekazującemu odpady komunalne miejsce, gdzie  mają być złożone , lub do którego kontenera należy je wrzucić. 

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach , np. zagrożenie epidemiologiczne, przyjmowanie odpadów do PSZOK  może być wstrzymane.

§ 8. Odpady dostarczone do PSZOK  muszą być posegregowane. Nie mogą być  zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. Opakowania po substancjach niebezpiecznych, płynnych  winny być nieuszkodzone. Dostarczający odpady w workach na żądanie obsługi PSZOK zobowiązany jest otworzyć worek  z odpadami, w celu weryfikacji jego zawartości.

§ 9. W PSZOK nie będą przyjmowane odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła, niż wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej przez jej mieszkańców oraz odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia.

§ 10.  Obsługa PSZOK  ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli  byłoby to sprzeczne z przepisami prawa  oraz mogłoby zagrażać   zdrowiu i życiu ludzi.

Pliki do pobrania:

Regulamin PSZOK
Format: pdf, 435.93 kB