Gmina Dobra
Powróć do: Dla Mieszkańców

Odpady Komunalne - informator

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku

Jeśli odpady są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny, to stawki wynoszą: 

  • 26,00 zł miesięcznie od pierwszej do piątej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
  • 17,00 zł od szóstej i kolejnej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

Jeśli odpady nie będą zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny, to stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 52,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Jednocześnie zwalnia się w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Warunkiem zwolnienia jest złożenie nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości oraz zadeklarowanie posiadania kompostownika przydomowego oraz kompostowania w nim bioodpadów.

Zaproponowane stawki za osobę na miesiąc są stawkami, które mieszczą się w przedziale stawek niskich w porównaniu do innych gmin. Zostały one wyliczone na podstawie danych o ilości zgromadzonych śmieci w latach poprzednich. Na zwiększenie stawki może wpłynąć: mała ilość odpadów posegregowanych w stosunku do nieposegregowanych, za co gmina będzie musiała zapłacić ustawowe kary oraz niezgłaszanie w deklaracjach osób, które de facto przebywają w gminie i produkują śmieci, a nie uiszczają opłaty lub, co gorsze, płacą ją w innej gminie. 

Prosta zasada zbierania odpadów!

Mieszkańcy naszej gminy zostali zobligowani do segregowania odpadów na pięć koszy (dopuszczalne są worki).

Ustala się następującą kolorystykę pojemników i worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) ZIELONY lub inny trwale oznakowany z napisem „SZKŁO” - na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
2) ŻÓŁTY lub inny trwale oznakowany z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” - na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
3) NIEBIESKI lub inny trwale oznakowany z napisem „PAPIER” - na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
4) BRĄZOWY lub inny trwale oznakowany z napisem „BIO” - odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
5) CZARNY lub inny trwale oznakowany z napisem „POZOSTAŁE, PO SEGREGACJI” - odpady komunalne zmieszane pozostałe po segregacji, których nie można wyselekcjonować.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Dobra podpisała umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dobrej na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.